Tomasz Michalak

Tomasz Michalak
ytd: 427km
ytd: 26h 17m
ytd: 2513m
Strava URL