Michal Turski

Michal Turski
ytd: 495km
ytd: 21h 26m
ytd: 2910m
Strava URL